Finnish Changemaker Map

Kartoitus Suomen muutoksentekijöistä 

Finnish Changemaker Map -kartoitus pyrkii tunnistamaan suomalaiset muutoksentekijät ja kartoittamaan heidän yhteyksiään sekä toisiinsa että heitä tukeviin organisaatioihin. Tavoitteena on ymmärtää mitä tarpeita muutoksentekijöillä Suomessa on, mitä trendejä muutoksentekijöiden keskuudessa on havaittavissa ja miten eri toimijat voivat tukea muutoksentekijöitä, jotta heidän yhteiskunnallinen vaikuttavuutensa kasvaa entisestään. Kartoitus Suomen muutoksentekijöistä toteutetaan yhteistyössä Sitran kanssa.  

Kartoituksessa kerätty tieto visualisoidaan digitaalisen kartan avulla, jonka lisäksi esittelemme suosituksia kentän vahvistamiseksi. Digitaalinen kartta ja suositukset pohjautuvat sekä kysely-vastauksiin että henkilökohtaisiin haastatteluihin. Kartoituksessa käytetään ns. snowball –metodia, jossa muutoksentekijät itse ehdottavat seuraavia kyselyyn osallistujia. Näin kartoitus kuvaa ekosysteemin todellista tilaa ja verkoston aitoja yhteyksiä.  

Keväällä 2021 järjestämme sarjan tapahtumia, jossa muutoksentekijät ja laajempi yleisö pääsevät keskustelemaan tuloksista.  

Kartassa keskitytään kolmeen kategoriaan:  

 1. yhteiskunnalliset yrittäjät ja muutoksentekijät  

 2. nuoret muutoksentekijät (16-25 vuotiaat)  

 3. Muutoksentekijä aloitteet ja verkostot  

Photo credits: Miikka Pirinen

Kalle Nieminen

Leading Specialist at Sitra Lab

“Future doesn't just happen - it needs its makers. Changemakers. This is why we are excited to be involved in the Finnish Changemaker Map. In order to support Finnish changemakers, we need a better understanding of the current state and needs of the ecosystem. Mapping is a great stepping stone for the future of the Nordic changemaker community.”

Tarkoitus  

Kartoitus ja tilannearvio Suomen muutoksentekijöiden ekosysteemistä.  Tuloksena digitaalinen, visualisoitu kartoitus, suositukset ekosysteemin vahvistamiseksi sekä sarja keskusteluja näihin liittyen.  

Onnistuminen  

Haluamme luoda yhteistyötä edistävän alustan muutoksentekijöille, helpottaa yhteistyötä temaattisten rajojen yli sekä auttaa uusia toimijoita löytämään muutoksentekijöistä yhteistyökumppaneita.

Vaikuttavuus  

Muutoksentekijöiden ja yhteiskunnallisten yrittäjien ekosysteemin vahvistaminen niin, että muutoksentekijöillä on mahdollisimman hyvät edellytykset vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen omalla alallaan.  

Indikaattorit  

Onnistumistamme mittaamme tietoisuuden lisääntymisellä (muutoksentekijyys ja sen tuomat mahdollisuudet) sekä muutoksentekijöiden yhteistyön kasvulla.  

Finnish Changemaker Map – kolme kohokohtaa

Visualisointi verkostoista  

Miten muutoksentekijät linkittyvät Suomessa toisiinsa? Kartoituksen tuloksena tuotamme digitaalisen kartan, jossa näkyy muutoksentekijöiden verkosto ja ratkaisujen pääpainopisteet. Toivomme, että kartan avulla erilaisten toimijoiden on helppo ymmärtää miltä näyttää Suomen muutoksentekijöiden ekosysteemi. Haluamme kartan avulla myös vahvistaa eri toimijoiden linkityksiä toisiinsa.  

Image by Hans-Peter Gauster
Image by Markus Spiske

Trendit

Changemaker Map kartoituksessa lähestytään yli 200 muutoksentekijää kyselyn muodossa ja haastatellaan henkilökohtaisesti noin 50 heistä. Tämän datan perusteella pystymme analysoimaan vallalla olevia trendejä ja mahdollisia kehityspolkuja. Trendien lisäksi pyrimme myös ymmärtämään ekosysteemin haasteita ja muotoilemaan näiden pohjalta suosituksia, jotta eri toimijat voivat tukea muutoksentekijöitä kestävän kehityksen saavuttamiseksi.  

Tapahtumat keväällä 2021

Keväällä 2021 järjestämme yhdessä Sitran kanssa sarjan keskustelutilaisuuksia, joissa pureudumme syvemmin kartoituksen tuloksiin ja niiden pohjalta laatimiimme suosituksiin ekosysteemin vahvistamiseksi. Tilaisuuksien teemat ja ajankohdat julkaistaan loppuvuodesta.

Image by Brooke Cagle

Tässä hankkeessa määrittelemme muutoksentekijän näin:

Muutoksentekijä on henkilö tai hanke, joka on tunnistanut yhteiskunnallisen haasteen, kehittänyt ratkaisun ja koonnut porukan ratkaisemaan ongelmaa käytännössä.

 

Kartoituksessa etsimme:

 1. Yhteiskunnallisia yrittäjiä ja muutoksentekijöitä. Yhteiskunnallinen yrittäjä tai muutoksentekijä on henkilö, joka on laittanut pystyyn yrityksen tai organisaation, jonka tehtävänä on ratkoa yhteiskunnallista ongelmaa innovatiivisella ja yrittäjähenkisellä tavalla. Yhteiskunnallinen yrittäjä tai muutoksentekijä innostaa ja kytkee muitakin muutokseen.

 2. Nuoria muutoksentekijöitä. 16–25 vuotias nuori muutoksentekijä on nuoresta iästään huolimatta tunnistanut yhteiskunnallisen haasteen ja tarttunut toimeen. Nuori muutoksentekijä sitouttaa innostuksellaan muutakin yhteisöään mukaan muutokseen.

 3. Muutoksentekijä-aloitteita ja -verkostoja. Aloite tai verkosto voi olla esimerkiksi kahden tai useamman organisaation yhteistoiminnallinen hanke, jonka ykköstavoitteena on yhteiskunnallinen ja sosiaalinen vaikuttavuus.

Kriteerit, joiden perusteella mukaan valitaan:

Vakiintuneisuus
Mukaan kutsutaan organisaatioita ja hankkeita, joiden toiminta on vakiintunutta, ja jotka ovat toimineet aiheen parissa ainakin vuoden ajan. *

Yhteiskunnallinen tavoite
Kehitetty ratkaisu yhdistää innovatiivisen idean yhteiskunnalliseen haasteeseen.

Yhdessä tekeminen
Muutoksentekijä on koonnut yhteen tiimin tai porukan, joka ratkoo haastetta yhdessä (esim. yhteistyökumppaneita, rahoittajia, vapaaehtoisia ym.)

Skaalaus ja avoimuus
Muutoksentekijä jakaa mieluusti ideaansa muillekin sekä on valmis skaalaamaan ratkaisua kiihdyttääkseen vaikuttavuutta. 

Yhteistyö
Muutoksentekijä on avoin yhteistyölle muiden toimijoiden kanssa.
 

*Nuorten muutoksentekijöiden ja aloitteiden/verkostojen kohdalla tätä kriteeriä sovelletaan hieman eri tavalla.

Nordic Changemaker Map Finlandin tietosuojaseloste löytyy täältä

UKK

2019_June.23_Ashoka.Young.Changemakers-3

Mikä Ashoka?  

Ashoka on maailman laajin yhteiskunnallisten yrittäjien ja muutoksentekijöiden verkosto - olemme vuodesta 1980 tukeneet yli 3500 yhteiskunnallista innovaatiota 93 maassa. Ashoka etsii muutoksentekijöitä, jotka muuttavat yhteiskunnan järjestelmiä pysyvästi ja yhdistää nämä muutoksentekijät asiantuntijoihin ja rahoittajiin Ashoka Fellowship verkostossamme. Ashoka panostaa myös vahvasti huomisen muutoksentekijöiden tukemiseen. Jonyt Ashoka on tukenut yli 40 000 nuorta muutoksentekijää (Ashoka Young Changemakers) maailmanlaajuisesti. 

Tapahtumat keväällä 2021

Ashoka on aktiivisesti seurannut muutoksentekijöiden ekosysteemien kehitystä vuodesta 1980 asti. Ensimmäinen Changemaker Mapping –kartoitus ja visualisointi ekosysteemistä tehtiin kuitenkin vuonna 2014 Itävallassa. Silloin haastateltiin yli 1600 muutoksentekijää 7577 ehdotuksen pohjalta ja tuloksena oli kattava kuva maan aktiivisista muutoksentekijöistä sekä heidän yhteyksistä toisiinsa. Kartoitus lisäsi muutoksentekijöiden tunnettuutta laajan yleisön keskuudessa ja vahvisti myös ekosysteemin verkostoitumista.  

 

Kartoitus on tähän mainio työkalu koska se valottaa ekosysteemin sukupuolijakaumaa, temaattisia painopisteitä, aukkoja ja alueita, joille investoinnit ja tuki kasaantuvat. Kartoitus näyttää myös mitä esteitä ekosysteemin kehitykselle on ja toisaalta mikä auttaisi muutoksentekijöitä skaalaamaan vaikuttavuuttaan. 

Powered by

With support from

Visualization by

Want to know more?

Nathalie Sajda

Nordic Youth Manager & Nordic Changemaker Map Manager

Amanda Sundell

Finland

Country Manager

Contact

Ashoka Nordic

C/O Antrop

Rosenlundsgatan 31

118 63, Stockholm,  Sweden

nordic@ashoka.org

Other Ashoka Countries

Connect

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • YouTube
 • LinkedIn