Rekisterinpitäjä

 

Ashoka Nordic

c/o Antrop, Rosenlundsgatan 31, 118 63, Stockholm, Sweden

 

 

Rekisteriasiat ja yhteyshenkilö

 

Nordic Changemaker Map -hankkeen rekisteristä vastaava henkilö Ashoka Nordicilla on Nathalie Sajda. Rekisteriasioihin liittyvät yhteydenotot sähköpostitse nordicteam@ashoka.org

 

 

Rekisterin nimi

 

Nordic Changemaker Map -tietorekisteri.

 

 

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

 

Ashoka Nordic kerää muutoksentekijöiden tietoja “Nordic Changemaker Map” -hankkeen toteuttamiseksi. Tietoja käytetään muutoksentekijöiden ekosysteemin analysoimiseen, jotta Ashoka Nordic ymmärtää paremmin miten eri toimijat Suomessa ovat linkittyneet toisiinsa ja mitkä seikat mahdollistavat tai vaihtoehtoisesti estävät heidän työtään yhteiskunnallisen muutoksen luomiseksi. Tietoja käytetään hankkeen keston ajan myös suhteen hallintaan ja ylläpitämiseen. Kerättyjä tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin tai hankkeisiin eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. 

 

Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.

 

 

Rekisterin sisältämät tiedot

 

Rekisteri voi sisältää muutoksentekijöistä ja muista kyselyyn, haastatteluun tai muuten hankkeeseen osallistuneesta henkilöstä seuraavia tietoja:

  • etu- ja sukunimi

  • sähköpostiosoite

  • kieli

  • tehtävä ja/tai asema organisaatiossa (yritys, säätiö, järjestö tms.)

  • tietoa omasta muutoksentekijän polusta

  • tietoa työnkuvasta ja saavutetusta vaikuttavuudesta

  • muita tietoja liittyen omaan tai edustamansa organisaation näkemykseen muutoksentekijyydestä Suomessa tällä hetkellä ja tulevaisuudessa.

Edellä mainittujen lisäksi rekisteri voi sisältää hankkeeseen osallistuneiden henkilöiden kohdalla:

  • tietoa tulevista tapahtumista (haastatteluiden tai tapaamisten ajankohdat)

  • historiatietoa menneistä tapahtumista (yhteydenotto-, kysely- ja haastattelutietoa)

  • nauhoitteita haastatteluista.

 

 

Säännönmukaiset tietolähteet

 

Ashoka Nordic kerää henkilötietoja Nordic Changemaker Map Finland -hankkeen aikana ja sen valmistelun ja seurannan aikana hankkeeseen osallistuvilta henkilöiltä. 

Tietoja voidaan kerätä ja täydentää rekisteröitävän henkilön suostumuksella (myös esim. evästeiden avulla) tai henkilön tutuilta tai kollegoilta. Tietoja kerätään myös tapahtumien yhteydessä sekä julkisista lähteistä.

 

 

Tietojen luovutus

 

Ashoka Nordic ei lähtökohtaisesti luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi jos viranomaiset lain mukaisesti niin edellyttävät tai pakottava lainsäädäntö niin vaatii. Tietoja ei käytetä markkinointitarkoitukseen ellei siihen ole erillistä suostumusta (esim. kommenttien tai analyysin julkistamisen yhteydessä). 

Kun analysoimme Nordic Changemaker Map -hankkeen puitteissa muutoksentekijöiden ekosysteemin tilaa Suomessa tällä hetkellä, teemme sen yhteistyössä pääyhteistyökumppanimme Sitran kanssa. Sitran puolelta hankkeeseen osallistuvilla työntekijöillä on siis pääsy tietoihin yhteistyön aikana. Toteutamme kyselyn sähköisellä kyselylomakkeella, jonka tuottaa Form Assembly. Lisäksi toteutamme digitaalisen kartan muutoksentekijöistä Graph Commons alustaa käyttäen, joten luovutamme tietoja heidän sovellukseen.

 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Ashoka Nordicin rekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään luotettavalla tavalla suljetussa ja suojatussa tietojärjestelmässä. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Ashoka Nordic on antanut työntekijöilleen sitovat määräykset henkilötietojen käsittelyä, tietoturvaa ja tietosuojaa koskien ja työntekijät ovat sitoutuneet noudattamaan näitä ohjeita.

 

 

Tietojen säilytysaika

 

Ashoka Nordic käsittelee ja säilyttää tietoja ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista henkilötiedon ennalta määritellyn käyttötarkoituksen kannalta. Ashoka Nordicin Nordic Changemaker Map -rekisterin kaikki henkilötiedot poistetaan viimeistään syyskuussa 2022.

 

Tarpeettomiksi muuttuneet henkilötiedot, joita ei ole enää perustetta säilyttää eikä käsitellä, poistetaan lopullisesti Ashoka Nordicin järjestelmästä. Rekistereiden tietojen siivous suoritetaan vuosittain.

 

 

Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on kaikki asetuksen mukaiset oikeudet omiin tietoihinsa, niiden tarkistamiseen ja hallitsemiseen.

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Ashoka:n Nordic Changemaker Map -rekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista Jos rekisteröity pyytää useampia jäljennöksiä, voimme periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun. Mikäli rekisteröity tekee pyynnön sähköisesti, eikä hän ole pyytänyt muuta toimitusmuotoa, tiedot toimitetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa. 

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan henkilötietojaan ja hän voi kieltää henkilötietojensa käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin.

 

Rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä. Lisäksi rekisteröity voi pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa koneluettavassa muodossa tietosuoja-asetukseen perustuen.

Oikeus peruuttaa suostumus 

 

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista suoritetun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Kaikki edellä mainitut pyynnöt tulee toimittaa tämän selosteen kohdasta 2 löytyvään osoitteeseen.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle, joka on Suomessa tietosuojavaltuutettu.

 

 

Evästeet

 

Ashoka Nordic käyttää verkkopalvelussaan evästeitä. Katso ajankohtaiset tiedot evästeistä tästä.  

Päivitetty 15.10.2020

TIETOSUOJASELOSTE